Μελέτη & επίβλεψη κτιριακών εργασιών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και επίβλεψη κτιριακών εργασιών, την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και την τήρηση του προϋπολογισμού για την περαίωσή τους.

Ταυτόχρονα, προτείνει λειτουργικές λύσεις μικρού κόστους και μεγάλης απόδοσης, φροντίζει για το συντονισμό των εργασιών και της προμήθευσης υλικών και εξοπλισμού και ελέγχει την ποιότητα και αρτιότητα των κατασκευών.